Svarīga informācija

Svarīga informācija klientu zināšanai:

Mandatum Life tīmekļvietnes un elektronisko pakalpojumu lietošanas noteikumi

Pretenziju iesniegšanas kārtība

Iesniedzējam ir tiesības vērsties Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiālē ar pretenziju par Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, apdrošināšanas līgumu un bez maksas saņemt atbildi uz pretenziju pēc būtības.

Pretenziju var iesniegt rakstiski:
 • Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles mājaslapā www.mandatumlife.lv, aizpildot pieteikuma formu, kas atrodama minētās mājas lapas sadaļā ,,Sazināties ar mums”;
 • nosūtot pa pastu uz Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles juridisko adresi: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;
 • iesniedzot personīgi Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles juridiskajā adresē: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;
 • sūtot elektroniski uz e-pastu info@mandatumlife.lv;
Pretenzijā jāiekļauj šāda informācija:
 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);
 • personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);
 • fiziskās personas korespondences vai deklarētā adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese);
 • e-pasta adrese (ja ir);
 • tālruņa numurs;
 • pretenzijas izklāsts (būtība), ar to saistītie apstākļi (ja ir pieejams, iekļaujot polises numuru);
 • iesniedzēja prasības;
 • pievienoto dokumentu saraksts, ja pretenzijai tiek pievienoti dokumenti;
 • pretenzijas sastādīšanas datums un vieta.
 • iesniedzēja vai paraksttiesīgās personas paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski).
Atbildi Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāle sniedz rakstveidā latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 20 dienu laikā. Ja Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāles sniegtā atbilde uz pretenziju pilnībā neapmierina iesniedzēja pretenzijā norādītās prasības, Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiāle atbildē uz pretenziju sniedz savas nostājas pamatotu skaidrojumu un informē iesniedzēju par citām sūdzību un strīdu izskatīšanas iespējām.

Klientu servisa sistēma E-life

Līguma norisei ir iespēja ērti sekot līdzi attālināti – klientu servisa sistēmā E-Life, kur var veikt izmaiņas izvēlētajā investīciju stratēģijā.

Droša e-pasta atvēršanas instrukcija

Lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, visus apdrošināšanas līguma dokumentus vai datus, kas attiecas uz līgumu, sūtām, izmantojot drošu e-pastu. Skatiet droša e-pasta atvēršanas video pamācību:

Mandatum Life politikas attiecībā uz ilgtspējas riskiem

Mandatum Life politikas attiecībā uz ilgtspējas riskiem

Mandatum Life atbildīgi iegulda savu klientu līdzekļus un ilgtspējas riski ir svarīga mūsu riska pārvaldes procesa daļa. Uzskatām, ka ilgtermiņā ienesīgāki investīciju objekti būs ilgtspējīgu uzņēmumu un emitentu vērtspapīri, pateicoties labvēlīgākām to izaugsmes perspektīvām un paredzamākai izmaksu attīstībai.

Šo iemeslu dēļ Mandatum Life ir integrējuši ilgtspējas riskus ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, un investīcijas tiek uzraudzītas arī ņemot vērā ilgtspējas riskus un faktorus.

Plašāka informācija par mūsu atbildīgas ieguldīšanas pieeju ir pieejama mūsu Atbildīgas ieguldīšanas politikā. Atbildīga ieguldījumu politika ir saistoša Mandatum Life darbiniekiem. Šī politika ieguldījumu pārvaldes komandai kalpo kā ceļvedis, lai ikdienas darbā ņemtu vērā ilgtspējas riskus un faktorus. Šo politiku ir apstiprinājušas Mandatum Life Insurance Company un Mandatum Life Investment Services Ltd. padomes. Par tās izpildi ir atbildīga Ieguldījumu Produktu Pārvaldes Grupa, kuru vada Mandatum Life Insurance Company izpilddirektors.

Paziņojums par nelabvēlīgu ietekmi uz ilgtspēju

Mandatum Life ņem vērā savu ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, kā ir izklāstīts turpmāk.

Šis svarīgākās negatīvās ietekmes pārskats attiecas uz periodu no 2021. gada 10. marta līdz 2021. gada 31. decembrim.

Mandatum Life pieņemtajos ieguldījumu lēmumos pašlaik var būt vai var nebūt ņemta vērā ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (kā ir noteikts Regulā par informācijas atklāšanu, kas ir saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē).

Ja Mandatum Life piedāvātais ieguldījumu produkts neveicina vides vai sociālos aspektus vai tā mērķis nav ilgtspējīga ieguldīšana, Mandatum Life uzskata, ka ieguldītāju intereses tiek ņemtas vērā, ievērojot attiecīgo investīciju objektu ieguldījumu mērķus un politiku.

Ja ieguldījumu produkts atbalsta vides aspektus, sociālos aspektus vai tā mērķis ir ilgtspējīga ieguldīšana, nodrošināsim, ka ilgtspējas riski un ieguldījumu lēmumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, saistībā ar ieguldīšanas mērķi, tiks ņemta vērā, saskaņā ar mūsu atbildīgas ieguldīšanas politiku.

Mūsu iekšējās padziļinātas pārbaudes politikā, attiecībā uz šo nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspēju, ir iekļauts turpmāk minētais:

Svarīgākās negatīvās ietekmes un rādītāju identificēšana un prioritizācija:

 • Mandatum Life ir iekļāvis ilgtspējas analīzi savos ieguldījumu procesos un uzrauga visus savos portfeļos esošos investīciju objektus.
 • Likvīdiem ieguldījumiem uzraudzība ir nepārtraukta, bet alternatīvos ieguldījumos investīciju objektu ilgtspējas novērtējuma pamatā ir analīze ieguldījumu veikšanas laikā, taču regulāri tiek uzraudzīta arī ieguldījumu ilgtspēja.
 • Analizējot investīciju objekta riskus, Mandatum Life rūpīgi izvērtē arī ilgtspējas faktorus. Lēmumu pieņemšanā Mandatum Life izmanto gan negatīvo, gan pozitīvo skrīningu, ņemot vērā dažādu aktīvu klašu īpatnības.
 • Ieguldījumus var veikt, arī pievēršot uzmanību noteiktiem ilgtspējas jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām un klimata riskam.
 • Plašāka informācija ir pieejama Mandatum Life atbildīgas ieguldīšanas politikā, kas ir pieejama šeit.

Svarīgākā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspēju un saistītās darbības

 • Mandatum Life savā ieguldījumu procesā ņem vērā Regulu par informācijas atklāšanu, kas ir saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.
 • Uz tiešajiem ieguldījumiem akcijās un fiksētā ienesīguma instrumentos, par kuriem ir noteikts, ka tie veicina vides vai sociālos aspektus, vai ir ilgtspējīgi saskaņā ar Regulu par informācijas atklāšanu, kas ir saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, attiecas turpmāk izklāstītie ierobežojumi un procedūras, tostarp stingrākas informācijas sniegšanas prasības.
 • Ja portfelī esošs investīciju objekts vairs neatbilst kritērijiem, kas ir precizēti, ņemot vērā svarīgāko nelabvēlīgo ietekmi, Mandatum Life atbrīvosies no šī ieguldījuma ne vēlāk kā sešos mēnešos.

Akcionāru iesaistes politikas

 • Mandatum Life ievēro savas balsstiesības un iesaistes politiku, kas nosaka juridiskās un reglamentējošās prasības, kā arī saistītās darbības, kuras Mandatum Life ievēro, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz akcionāru iesaistīšanos un balsstiesību izmantošanu, saskaņā ar Akcionāru tiesību direktīvu un citām spēkā esošajām normatīvajām prasībām. Balsstiesību un iesaistes politikas kopija ir pieejama šeit.

Starptautisko standartu un uzņēmējdarbības kodeksu ievērošana

 • 2011 gadā Mandatum Life parakstīja ANO Atbildīgas investēšanas principus (ANO PRI), kas paredz, ka Mandatum Life ir jāiekļauj ilgtspējas faktori ieguldījumu analīzē un ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī ir jābūt aktīvam īpašniekam un jāiekļauj ilgtspējas faktori savā īpašumtiesību praksē.
 • 2015 gadā Mandatum Life pievienojās Portfeļa dekarbonizācijas koalīcijas (PDC) apvienībai, kuras mērķis ir mazināt oglekļa dioksīda izmešus visā pasaulē, virzīt aktīvus uz uzņēmumiem ar mazāku izmešu daudzumu un izstrādāt metodes ieguldījumu radīto oglekļa izmešu mazināšanai.
 • 2016 gadā Mandatum Life parakstīja Monreālas protokolu, līdz ar kuru uzņēmums apņemas ik gadu mērīt un ziņot par savu veikto ieguldījumu oglekļa dioksīda pēdu. Par ieguldījumu oglekļa dioksīda pēdu ziņo gan absolūtā izteiksmē, gan attiecībā pret vispārējiem tirgus indeksiem, lai padarītu to saprotamāku un salīdzināmāku gan ar izmaiņām nozarē, gan ar attīstību laika gaitā.

Papildus iepriekš minētajam, attiecībā uz visiem fondiem, Mandatum ņem vērā ilgtspējas risku negatīvo ietekmi tādā mērā, ciktāl šādi riski ir neatņemama citu risku, piemēram, tirgus riska un operacionālā riska, daļa.

Ilgtspējas risks un atalgojums

Mandatum Life ir spēkā atalgojuma nostādnes, kas atbalsta un ir saskaņā ar pārdomātu un efektīvu riska vadību. Neatbalstām riska uzņemšanos, kas neatbilst mūsu pārvaldīto ieguldījumu produktu riska profilam. Mandatum Life atzīst, ka ilgtspējas risku integrācija, kā arī uzņēmuma darbības nelabvēlīgās ietekmes uz ilgtspēju vērā ņemšana, ir ļoti svarīga Mandatum Life Grupas panākumiem ilgtermiņā. Tāpēc atalgojuma struktūrā ir iekļauti noteikti kritēriji, lai nodrošinātu, ka attiecīgo darbinieku atalgojumā tiek ņemta vērā ilgtspējas risku integrēšana un nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspēju.