Alokāciju apskats: uz kuru pusi nosvērsies svari?

Investīciju tirgi pēdējās nedēļās ir apstājušies sānu kustībā, izsverot nākamo virzienu. Vai priekšā ir minora vai mažora skaņkārtas nākotne? Turpinājumā ir aprakstīti divi alternatīvi attīstības ceļi.

PETTERI JOENSUU, CAROLUS REINCKE, TOPIAS KUKKASNIEMI

toukokuun-allokaatio-paakuva

Pēc nepieredzēti ātra krituma un tam sekojoša traka kāpuma investīciju tirgi pēdējās nedēļās ir apstājušies sānu kustībā, izsverot nākamo virzienu. Plašs pamatojums ir pieejams gan minora, gan mažora skaņkārtas nākotnei.  Esam pārdomājuši, kādi varētu veidoties alternatīvie attīstības ceļi.

Apraksts mažora skaņkārtai

Koronavīrusa epidēmijas izraisītais globālais trieciens ekonomikai vēsturiski ir spēcīgs, taču pozitīvā scenārija gadījumā tas ir arī vēsturiski īss. Centrālo banku īstenotajām bezprecedenta pirkšanas programmām izdevās pārvirzīt investīciju tirgus pāri smagākajam reālekonomikas stresam un valstu nodrošinātās atbalsta paketes mazināja reālekonomikas lejupslīdes radītos triecienus uzņēmumiem un patērētājiem. Ekonomikas atveras, vīrusa epidēmija aprimstas un epidēmijas otrā viļņa kontrole ir veiksmīga. Efektīvu vakcīnu izdodas radīt īsā termiņā. Draudi, ka strauji pieaugušais bezdarbs varētu kļūt par strukturālu, izzūd, un apslāpētais pieprasījums patēriņu paaugstina virs parastā līmeņa.  Koronavīrusa pavasaris neatstāj paliekošas rētas patērētāju uzvedībā un tie ātri atgriežas pie saviem agrākajiem paradumiem.

“Investori papildus tradicionālajai riska un peļņas attiecības apsvēršanai cīnās ar tādiem saīsinājumiem kā FOMO (“Fear of Missing Out”) un TINA (“There Is No Alternative”)”

Centrālās bankas vēlas rīkoties droši un attiecībā uz monetāro politiku saglabā nepieredzēti vāju tvērienu. Arī vissliktākajā stāvoklī esoša zombijuzņēmuma finansēšana ir iespējama ar viegliem nosacījumiem un bankrotu vilni izdodas novērst. Investori papildus tradicionālajai riska un peļņas attiecības apsvēršanai cīnās ar tādiem saīsinājumiem kā FOMO (“Fear of Missing Out”) un TINA (“There Is No Alternative”), jo centrālo banku nulles procentu politikas investoriem, kuri cenšas sasniegt peļņai izvirzītos mērķus, neatvairāmi liek veikt aizvien riskantākas investīcijas. Investori iepērk centrālo banku pirkšanas programmu noteikumiem atbilstošus vērtspapīrus, uzticoties, ka vēlāk tos centrālajām bankām būs iespējams pārdot par augstāku cenu. Investori tic, ka joprojām ir spēkā pēdējos desmit gados gūtā mācība “necīnies pret centrālo banku”.

Vēlēšanu gads Amerikas Savienotajās Valstīs liek Trampam un republikāņiem stimulēt ekonomiku un vispirmām kārtām – investīciju tirgus. Atbalsta programmas, nodokļu mazināšanu un tiešu centrālās bankas vadību pastiprina atbilstoši vajadzībām un situācijai. Koronavīrusam kļūstot par kopīgu apdraudējumu, tirdzniecības kari mazinās. Draudēšana Ķīnai saglabājas verbālā līmenī, bez konkrētiem tirdzniecības kara pasākumiem. Pagājušā gada beigās noslēgtā t. s. pirmās pakāpes tirdzniecības līguma izpilde sākas plānotajā veidā un pēc prezidenta vēlēšanām ir sagaidāms otrs piegājiens.

Apraksts minora skaņkārtai

Stūrgalvīga ekonomiku atvēršana izraisa otru slimības uzliesmojumu, kas ir vēl agresīvāks nekā pirmais. Neņemot vērā daudzsološos vakcīnu prototipus, neizdodas nonākt līdz to plaša mēroga ražošanai. Darbotiesspējīgas vakcīnas neesamības apstākļos daudzas valstis atkal ir spiestas ieviest ierobežojumus, kas nepieļauj epidēmijas izplatību un vienlaicīgi mazina ekonomisko aktivitāti. Visi atlabušie atkal nocietinās savās mājās. Ekonomikas lejupslīde ieilgst.

Bezdarba rādītāji iestrēgst nepieredzēti augstā līmeni, ievērojami mazinot patērētāju radīto pieprasījumu. Turklāt patērētāji baidās inficēties ar vīrusu un tas izmaina pieprasījumu. Patērētāji nevar atgriezties pie agrākajiem patēriņa modeļiem, tādēļ daļa no patēriņa sektoriem vispār neatlabst. Kopējais pieprasījuma līmenis krītas un pieaug taupīšanas apmēri, cilvēkiem gatavojoties nākotnei, kas izskatās drūma. Naudas aprite ir lēnāka nekā labajos laikos un tas pavājina stimulējošās ekonomiskās politikas ietekmi.

Centrālo banku un valstu bezprecedenta atbalsta pakešu radītais investīciju tirgu optimums izrādās esam tikai īslaicīga dāvana investoriem un iespēja investīciju riska mazināšanai, valdot nereālam optimismam. Intensīvāka nacionālo interešu virzīšana mazina starptautisko sadarbību un tas apgrūtina gan epidēmijas apkarošanu, gan arī ekonomikas glābšanas pasākumu īstenošanu. ES dalībvalstis nespēj panākt vienprātību nevienā citā jautājumā, kā tikai jautājumā par atbalsta pasākumu nepieciešamību. Atbalsta paketes nav pietiekoši iedarbīgas, lai nepieļautu pārdošanas vilni investīciju tirgos vai masīvu reālekonomikas pavājināšanos.

“Investoriem ir jāveic jaunu investīciju objektu analīze, izmantojot jaunus kritērijus.”

Uzņēmumu darbības laukā seko parādu cikla agresīva pavēršanās negatīvajā virzienā ar parādu kārtošanas procesu un bankrotiem. Pirms koronavīrusa epidēmijas veiksmīgie uzņēmumi pasaulē pēc epidēmijas, iespējams, vairs tādi nav. Investoriem ir jāveic jaunu investīciju objektu analīze, izmantojot jaunus kritērijus. Izteikta parādu veidošanās valsts, uzņēmumu un patērētāja līmenī pavājina ekonomiskās sistēmas noturību, pakļaujot to jaunām krīzēm un pazeminot ekonomikas pieauguma potenciālu.

Trampa prezidenta vēlēšanu dēļ uzsāktā Ķīnas vainošanas kampaņa izraisa tirdzniecības kara eskalāciju, pakļaujot globālās ražošanas ķēdes vēl lielākai krīzei. Ķīna cieši turas pie savu interešu īstenošanas. Arī citas valsts pieņem vīrusa epidēmijas laikā izmantoto domāšanu “pašu valsts pirmajā vietā” un jaunu pacēlumu piedzīvo nacionālās intereses aizsargājoša protekcionistiska ekonomikas un muitas politika. Muitas ierobežojumu ieviešana mazina starptautisko tirdzniecību un vājina pasaules ekonomikas izaugsmes iespējas.

Turpinām darbu ar piesardzīgu nostāju

Abi iepriekš aprakstītie, radikālus scenārijus pārstāvošie attīstības ceļi ir iespējami, taču visticamākā attīstības gaita būs kaut kur pa vidu. Raugoties no investora skatpunkta, runa, kā parasti, ir par diviem aspektiem: 1) cik liela ir attīstības ceļu varbūtība un 2) kādu attīstības gaitu investīciju tirgi patlaban izceno.

Pēdējā mēnesī notiekošajā, tirgos vērojamā kāpuma laikā investori ir iecienījuši vienmērīgu naudas plūsmu un spēcīgu bilanci uzrādošu uzņēmumu akcijas. Cikliskie sektori, kas, ekonomikai atlabstot, parasti piedzīvo izaugsmi, relatīvajā pārskatīšanā neuzrāda pārāk labus rezultātus. Tas norāda uz to, ka nupat pieredzētais kursu pieaugums pamatojas uz masīvu centrālās bankas īstenotu ekonomikas stimulēšanu, nevis uz ātras un spēcīgas ekonomikas atlabšanas gaidām.

Vērā ņemama iezīme ir tā, ka tehnoloģijas sektora uzņēmumu spēja sasniegt rezultātus, raugoties no akciju tirgus skatpunkta, pēdējā laikā ir tikusi vēl vairāk akcentēta, pieciem lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem veidojot piekto daļu visa Amerikas Savienoto Valstu akciju tirgus un desmito daļu pasaules akciju tirgus. Aplūkojot šo parādību no vēstures skatpunkta, ir jāsecina, ka šāda tirgus risku koncentrēšanās uz nelielu uzņēmumu skaitu nav ilgstoša parādība.

Darbību akciju investīcijās joprojām turpinām ar piesardzīgu nostāju, jo ar ekonomikas un izaugsmes prognozēm joprojām saistās ļoti daudz nenoteiktību. Jau ilgāku laiku mazāk esam pievērsušies enerģētikas sektora akcijām, jo redzam, ka uz šo sektoru vēršas pieaugošs izmaksu spiediens un iespējami, ar likumdošanas aktiem noteikti ierobežojumi, kurus izraisa cīņa pret klimata izmaiņām. Šāda pieeja, enerģētikas sektoram ciešot no naftas cenas krituma, ir darbojusies labi. Eiropas akcijās pievēršamies maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem, nevis lielām Eiropas bankām, un tam ir bijusi pozitīva ietekme. Mazāk nekā vidēji pievēršamies arī uzņēmumiem, kuru bilancē ir parādi.

Fiksēta ienesīguma  investīciju jomā uzsvars ir uz mūsu pašmāju ekonomiku, Ziemeļvalstu uzņēmumiem. Zemā peļņas līmeņa dēļ neinvestējam eirozonas valstu obligācijās un valstu obligāciju apmērs mūsu fiksēta ienesīguma investīcijās ir ļoti neliels. Esam uzturējuši mērenu procentu likmju risku, jo kompensācija par papildu risku uzņemšanos attiecībā uz procentu likmēm, pēc mūsu ieskatiem, patlaban ir slikta.


Similar articles