Atbildīgu ieguldījumu analīze atklāj ieguldījumu objekta peļņas potenciālu

Atbildība konteineri

Debatēs par atbildīgiem ieguldījumiem tiek uzsvērti uzņēmumu oglekļa pēdas nospiedumi un citi vides jautājumi. Sekojot diskusijai, var pat rasties iespaids, ka atbildīga ieguldīšana aprobežojas ar vides apsvērumiem. Tomēr visaptverošu priekšstatu par ieguldījumu objektu var iegūt, veicot atbildības aspekta un ilgtspējas daudzpusīgu analīzi.

Visaptverošu priekšstatu par ieguldījumu objektu var iegūt, veicot atbildības aspekta un ilgtspējas daudzpusīgu analīzi.

Lai veiktu izvēlēto ieguldījumu objektu visaptverošu novērtējumu, nepieciešama  visu trīs atbildīgu ieguldījumu (ESG) kritēriju analīze. Tas nozīmē, ka papildus apkārtējās vides aspektam (E) jāņem vērā arī sociālās atbildības (S) un administratīvais (G) aspekts.

“Piemēram, atbildīgs uzņēmums aplūko savu darbinieku labklājību un visa uzņēmuma sociālo ietekmi kopumā, un apzinās, ka arī šie faktori ietekmē uzņēmuma peļņu, arī no akcionāru viedokļa,” saka Carolus Reincke, Mandatum Life Multiaktīvu un atbildīgu ieguldījumu risinājumu vadītājs.

Visaptveroša  ieguldījumu objektu novērtējuma veikšanai  nepieciešama  visu trīs atbildīgu ieguldījumu kritēriju rūpīga analīze.

Debates par klimatu pašlaik atrodas priekšplānā, bet pēc Reinckes domām, vides jautājumi tiek uzsvērti vairāk nekā citi atbildības aspekti, acīmredzot arī tāpēc, ka par tiem ir vieglāk runāt.

“Ja publiskās debatēs tiek komentētas uzņēmumu pārvaldības metodes vai pat korporatīvā atbildība, viegli nonākt pie atsevišķu uzņēmumu apspriešanas. Turpretī par vides jautājumiem ikvienam var būt viedoklis, un par klimata pārmaiņu novēršanu var runāt vispārējā līmenī,” saka Reincke.

Laba pārvaldība ir patiesas atbildības pamats

Korporatīvās pārvaldības veids attiecas uz tiem noteikumiem, praksi un vispārējo kultūru, uz kuru pamata uzņēmums darbojas. Labi pārvaldītus uzņēmumus to labākas prognozējamības dēļ bieži uzskata par stabilākiem ieguldījumu objektiem nekā tas ir vidēji.

Praksē, aplūkojot korporatīvo pārvaldību, tiek novērtēta uzņēmējdarbības prakses kvalitāte attiecībā uz kontroli, piemēram, vai uzņēmums sniedz caurspīdīgu savas darbības pārskatu, ievēro visus piemērojamos likumus un noteikumus, un kā atalgo vadību un savus darbiniekus.

Pēc Mandatum Life investīciju portfeļa pārvaldnieka Samuli Outinena domām uzņēmuma pārvaldības pārskatīšana ir būtiska arī, novērtējot peļņas potenciālu.

“Veiksmes stāsti rodas no atkārtojamiem procesiem, uz kuriem tiek būvēts noteikts daudzums inovāciju. Tas neizdosies nestabilā vidē, kur, piemēram, pārvaldības metodes, mērīšana, atskaitīšanās vai citi praktiskie faktori nav efektīvi. Konstatēts, ka laba pārvaldība ir saistīta ar labāku peļņu. ”

Veiksmīgai izaugsmei ir nepieciešams, lai uzņēmums, balstoties uz vecajiem panākumiem, vienmēr spētu būvēt jaunus panākumus. Tas nozīmē, ka sistemātiskas uzraudzības rezultātā uzņēmums saprot, kādā veidā tiek sasniegti panākumi un cenšas mācīties no iepriekšējām kļūdām.

Atbildības analīze paplašina priekšstatu par uzņēmumu, sākot tikai no skaitļiem un ienākumiem  līdz to iegūšanas veidam.

Bez labas pārvaldības ir gandrīz neiespējami darboties ar patiesu atbildību arī vides jautājumos vai attiecībā uz  savu personālu un apkārt esošo sabiedrību.

“Agrāk tika domāts, ka finanšu rādītāji liecina par visu, ko uzņēmums dara. Tomēr tā nav taisnība. Finanšu rādītāju pārskatīšana ir atskats, bet vērtējot nākotnes potenciālu un riskus, ir jāapsver arī citas lietas, ne tikai peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance. Atbildības izvērtēšana no dažādiem aspektiem ir tieši tas, kas palīdz,” saka Outinens.

Tātad atbildības analīze paplašina uzņēmumu izpēti, sākot no skaitļiem un ienākumiem, līdz peļņas iegūšanas veidam.

Uzsvars uz cilvēkiem palīdz paredzēt nākotni

Korporatīvā sociālās atbildība aptver ar cilvēkiem un sabiedrību saistītos aspektus, piemēram, cilvēkresursu politiku, izpausmju daudzveidību, vadību, cilvēktiesību ievērošanu, kā arī ietekmi uz klientiem un sabiedrību.

Piemēram, trūkumi, kas saistīti ar darbaspēku un līguma noteikumiem, var izraisīt uzņēmuma un investīciju vērtības pazemināšanos.

Lai novērtētu uzņēmuma ienesīguma potenciālu, ieteicams izmantot arī informāciju, kas saistīta ar personālu.

Piemēram, aplūkojot žurnāla Fortune Top 100 biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu attīstības rādītājus laika periodā no 1984. līdz 2011. gadam, tika atklāts, ka uzņēmumi, kuri labi rūpējas par personālu, ieguva par 2,3-3,8% augstāku peļņu gadā nekā to konkurenti.

Darbinieku motivācijai un lojalitātei pret savu darba vietu, kā arī uzņēmuma darba devēja tēlam ir liela nozīme uzņēmuma nākotnei.

Kopumā atbildības aspekta daudzpusīga izpēte ir iespēja investoriem iegūt visaptverošāku un precīzāku priekšstatu par ieguldījumu objektu.

Stratēģiju saraksts

  • Izslēgšana: izslēgt no ieguldījumu portfeļa uzņēmumus, kuros korporatīvā atbildība netiek realizēta pieņemamā līmenī.
  • Labāko izcelšana: uzsvars tiek likts uz uzņēmumiem vai nozarēm, kuru atbildības vērtējums ir vislabākais konkrētajā nozarē.
  • Ieguldījumi atbildīgos objektos: ieguldījumi tiek veikti objektos, kas veicina tieši pozitīvu attīstību, piemēram, atjaunojamie energoresursi.