Izvairieties no kļūdām dzīvības apdrošināšanā

dzivibas apdrosinasana Sept

Dzīvības apdrošināšana nodrošina tuvinieku finansiālo stāvokli pēc apdrošinātās personas nāves. Tomēr nepareizi noformēts apdrošināšanas līgums var radīt nenovēršamas kļūdas finanšu līdzekļu sadalē.

Dzīvības apdrošināšana ir svarīgs dokuments, kuru nepieciešams rūpīgi sagatavot un regulāri atjaunināt. Viena no ģimenes juristu biedrības FRIDA dibinātājām, juriste Katariina Kuusiluoma, sniedz dažus padomus, kas būtu jāņem vērā, apsverot dzīvības apdrošināšanu.

Dzīvības apdrošināšana kā mantojums

Laba plānošana un korekti līgumi palīdzēs pārvaldīt mantojumu vēlamajā veidā. Lai mirušā griba noteikti tiktu īstenota, testamentu, dzīvības apdrošināšanas un laulības līgumu nav ieteicams uzskatīt kā atsevišķus dokumentus. Dzīvības apdrošināšanas līgumā norādītajam labuma guvējam ir iespēja mantojumu saņemt citādāk nekā tas ir paredzēts likumā.

Testamentu, dzīvības apdrošināšanas un laulības līgumu nav ieteicams uzskatīt par atsevišķām vienībām.

“Ja neviens nekontrolē kopējo ainu, var gadīties, ka iznākums ir pret mirušā gribu. Apdrošināšanas tiesības ir ļoti specifiska tiesību joma un, plānojot mantojumu, šie noteikumi ir jāņem vērā,” saka Kuusiluoma.

Atjauniniet savu dzīvības apdrošināšanu

Viens no labākajiem dzīvības apdrošināšanas aspektiem ir atlīdzības izmaksa: dzīvības apdrošināšanas atlīdzība tiek iemaksāta labuma guvēja kontā tūlīt pēc apdrošinātā nāves. Tādā veidā radiniekiem grūtajā dzīves brīdī nav jāpieņem pārsteidzīgi lēmumi, piemēram, ātri un par neadekvātu cenu pārdot īpašumu, lai iegūtu naudu izdevumu segšanai.

“Dzīves situācijas un apstākļi mainās. Savus apdrošināšanas līgumus ieteicams regulāri pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai dzīvības apdrošināšanas dokumentu saturs atbilst apdrošinājuma ņēmēja pašreizējai gribai,” iesaka Kuusiluoma.

Trīsdesmitgadīgiem mazu bērnu vecākiem, kuriem ir hipotekārais kredīts, ir saprātīgi noslēgt dzīvības apdrošināšanas līgumu, kā labuma guvēju norādot laulāto. Pēc divdesmit gadiem situācija var būt pavisam citāda. Nav hipotekārā kredīta, abi laulātie strādā, bērni pieaug un uzsāk mācības. Šajā gadījumā apdrošinājuma ņēmējs varētu vēlēties izmantot apdrošināšanas atlīdzību savu bērnu ikdienas izdevumu segšanai, nevis laulātajam, kura finansiālais stāvoklis ir stabils.

Esiet piesardzīgi attiecībā uz labuma guvēja izvēli un norādījumiem

Dzīvības apdrošināšanas līguma sastādīšanā nepieciešama rūpība un kompetence. Pat vissīkākajām detaļām var būt pārsteidzoši liela nozīme.

Labuma guvējs var būt ikviens, piemēram, laulātais, laulātais un bērni, radinieki vai arī ar ģimeni nesaistīts labuma guvējs.

Pat vissīkākajām detaļām var būt pārsteidzoši liela nozīme.

Piemēram, ja dzīvības apdrošināšanas līgumā kā labuma guvēji ir norādīti laulātais un bērni, pusi no dzīvības apdrošināšanas atlīdzības izmaksā laulātajam un pusi bērniem. Ja kāds no bērniem ir miris, viņa daļu izmaksā mirušā bērna bērniem. Ja kāds no bērniem vēlas atteikties no apdrošināšanas atlīdzības, viņu aizstāj viņa bērni.

“Ja norādījumos par labuma guvēju bērni tiek nosaukti vārdā, un kāds no bērniem ir miris vai atsakās no savas apdrošināšanas atlīdzības, viņa daļa tomēr nenonāk mazbērniem, bet tiek sadalīta starp pārējiem bērniem, kas norādīti līgumā.”

Neskaidrs norādījums par labuma guvēju var izraisīt interpretācijas konfliktus un nevēlamus gala rezultātus. Ja laulātie ir šķīrušies, norādījums par labuma guvēju netiek automātiski anulēts, bet tas jāmaina, par to rakstiski paziņojot apdrošināšanas sabiedrībai.

Laulāto līguma un testamenta saistība ar dzīvības apdrošināšanu

Dzīvības apdrošināšanas atlīdzība uzreiz tiek izmaksāta līgumā norādītajiem labuma guvējiem. Testaments, mantinieku likumiskās tiesības un laulāto līgums ietekmē atlīdzības sadalījumu gadījumā.

Ir vērts atcerēties arī arī to, ka, ja pāris ir noslēdzis laulības līgumu, kas izslēdz laulāto no mantas kopības, bet dzīvības apdrošināšanas līgumā kā labuma guvēji ir norādīti “tuvinieki”, mirušā laulātā dzīvesbiedrs saņems savu daļu no dzīvības apdrošināšanas atlīdzības.

Ja laulātie vēlas paturēt savus naudas līdzekļus arī pēc nāves un labprātāk nodrošināt bērnu nākotni, dzīvības apdrošināšanas līgumā skaidri jānorāda, ka labuma guvēji ir bērni.

Kāda ģimene, tāda dzīvības apdrošināšana

Ģimenes ir dažādas. Pašreizējā dzīvesbiedra bērni no iepriekšējām attiecībām var būt tikpat svarīgi kā savi bioloģiskie bērni, kaut arī likumdevēja acīs viņi neatrodas līdzvērtīgā situācijā.

“Ģimenes situācijai jāatspoguļojas mantojuma plānošanā kopumā, un, plānojot mantojuma lietas, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai mirušā griba tiktu izpildīta,” saka Kuusiluoma.

Ja kā labuma guvēji tiek norādīti tikai “bērni”, tas neattiecas uz jaunās ģimenes otra laulātā bērniem.

Ja ar dzīvības apdrošināšanu vēlas nodrošināt ne tikai savu, bet arī dzīvesbiedra bērnu nākotni, arī viņiem jābūt norādītiem kā labuma guvējiem. Tikai norādījums “bērni” neattiecas uz jaunās ģimenes otra laulātā bērniem.

Rīkojumā par labuma guvējiem apzīmējums “dzīvesbiedrs” nozīmē laulātais kā reģistrēts partneris un nereģistrēts kopdzīves partneris ar noteiktiem nosacījumiem (iepriekšējā laulība vai kopīgs bērns). Jebkurā gadījumā, ja dzīvības apdrošinājuma ņēmējs vēlas, lai labuma guvējs būtu nereģistrētais kopdzīves partneris, visdrošākais ir reģistrēt labuma guvēju, norādot viņa vārdu.

Esiet gatavi laulības šķiršanai ar labuma guvēju vai viņa nāvei

Ja apdrošinājuma ņēmējs nevēlas, ka dzīvības apdrošināšanas atlīdzība nonāk ārpus viņa ģimenes, griba jāreģistrē dzīvības apdrošināšanas līgumā. Bieži vien labuma guvēja laulātā likumiskās ģimenes tiesības tiek izslēgtas no dzīvības apdrošināšanas atlīdzības. Ja tā netiktu darīts, un, piemēram, dzīvības apdrošināšanas atlīdzības labuma guvējs šķirtos no sava laulātā, laulības izbeigšanas gadījumā laulātais īpašuma dalīšanas procesā saņemtu daļu no dzīvības apdrošināšanas atlīdzības.


Similar articles