Klientu reģistrs

Datu pārzinis

Mandatum Life Insurance Company Limited (Mandatum Life) (Uzņēmuma reģ. Nr. 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinki
Somija

Datu aizsardzības darbinieka kontaktinformācija

Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Data Protection Officer Vesa Tupala
P.O. Box 627
FI-00101 HELSINKI
Finland
dpo@mandatumlife.fi

Baltijā varat sazināties ar Mandatum Life klientu apkalpošanas speciālistiem katrā valstī, vēršoties birojā saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem.
Mandatum Life, Klientu apkalpošana Baltijas valstīs:

Viru väljak 2, Tallinna, tālr.: + +372 6 812 300, info@mandtaumlife.ee

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Rīga, tālr.: +371 67503333, info@mandatumlife.lv

Saltoniškių g. 2, Viļņa, tālr.: +370 5 210 9390, info@mandatumlife.lt

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis ir pārvaldīt Mandatum Life veiktās apdrošināšanas un līdzekļu pārvaldības darbības, tostarp pakalpojumu un produktu mārketingu, piedāvājumus, pārdošanu un administrēšanu, kā arī klientu pasākumu organizēšanu. Lai izpildītu ar likumu noteiktos pienākumus, mēs veicam personas datu apstrādi, piem., balstoties uz normatīvajiem aktiem attiecībā uz klientu pārzināšanu un apdrošināšanas uzņēmuma riska pārvaldību. Personas datu apstrādi veicam arī uzziņu sniegšanas, ziņošanas un datu glabāšanas pienākumu izpildei saskaņā ar likumu, administratīvajiem noteikumiem un norādījumiem. Personas dati tiek apstrādāti arī klientu apmierinātības aptauju veikšanai un statistikas apkopošanas nolūkos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir ar likumu noteikto Mandatum Life pienākumu izpilde, starp Mandatum Life un klientu noslēgtā līguma izpilde un Mandatum Life leģitīmo interešu īstenošana (piemēram, attiecībā uz klientu apmierinātības aptauju veikšanu, pakalpojumu uzlabošanu vai uz potenciālajiem klientiem orientētām mārketinga aktivitātēm), kā arī atsevišķos gadījumos – klienta dota piekrišana.

Datu subjektu kategorijas

• Apdrošināšanas pakalpojumu klienti (apdrošinātās personas, apdrošinājuma ņēmēji un labuma guvēji), to pārstāvji un apdrošināšanas prēmiju maksātāji
• Privātā kapitāla pārvaldes klienti un to pārstāvji
• Potenciālie klienti
• Bijušie klienti
• Ar korporatīviem klientiem saistītas personas
• Personas, attiecībā uz kurām personas datu apstrāde ir saistīta ar likumā noteiktu reģistra īpašnieka pienākumu (piemēram, patiesie labuma guvēji un ar politiski ietekmīgām personām saistītas puses)

Datu izpaušana

Mēs esam tiesīgi izpaust personas datus atbildīgajām iestādēm un citām personām, kas ir noteiktas apdrošināšanas jomu regulējošajos likumos vai citos normatīvajos aktos, galvenokārt šādām personām un šādos gadījumos:

 • Iestādes
  • Personas dati var tikt izpausti iestādēm, piemēram, nodokļu administrēšanas iestādēm un citām tiesību aizsardzības iestādēm, ja to nosaka likums.
 • Citi apdrošināšanas uzņēmumi
  • Pārapdrošināšanas gadījumā personas dati var tikt izpausti citam apdrošināšanas uzņēmumam.
 • Igaunijas apdrošināšanas uzņēmumu augsta riska personu reģistrs
  • Apstrādājot apdrošināšanas pieteikumu, informācija par klientu, izmantojot personas datus, var tikt pārbaudīta augsta riska personu reģistrā.
 • Uzņēmumi, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai vai konglomerātam
  • Attiecībā uz Sampo grupu personas dati var tikt izpausti If apdrošināšanas uzņēmumam, taču šādai datu izpaušanai lūdzam atsevišķu klienta piekrišanu.
 • Datu saņēmēji, kas veic zinātnisku vai vēsturisku pētījumu.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas

Personas datu apstrādi galvenokārt veicam ES un EEZ robežās. Taču, ja dati tiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām (piemēram, tādā veidā, ka personas dati tiek apstrādāti vai glabāti serveros valstīs ārpus ES un EEZ) uz valstīm, kurām Eiropas Komisija nav izsniegusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, mēs parūpēsimies par datu aizsardzību, piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta līguma punktus. Sensitīvie dati netiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām. Nodotie dati tiek apstrādāti tikai Mandatum Life vārdā.

Personas datu glabāšanas termiņš

Klienta personas dati tiek glabāti 13 gadus kopš pēdējā noslēgtā līguma beigām vai kopš pēdējās naudas izmaksas. Dati saistībā ar ,,Zini savu klientu” pienākumiem Igaunijā tiek glabāti 5 gadus, Latvijā – 10 gadus un Lietuvā – 8 gadus kopš pēdējā noslēgtā līguma termiņa beigām. Telefonsarunu ieraksti, ko veicam Igaunijā, tiek glabāti 10 gadus.

Dati, kas saistīti ar nodokļu nomaksas un ziņošanas pienākumiem (tostarp pienākumi, kas izriet no starptautiskajiem FATCA/CRS līgumiem), tiek glabāti 10 gadus kopš katra pārskata gada beigām.

Personu, kas ir saņēmušas apdrošināšanas piedāvājumu, dati tiek glabāti 5 gadus kopš piedāvājuma sagatavošanas, ja pēc piedāvājuma sagatavošanas nav ticis noslēgts līgums. Citu potenciālo klientu datus glabājam ne ilgāk kā 3 gadus.

Personas datu kategorijas

Personas datus apstrādājam tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams vai nosaka likums. Apstrādāto datu veids ir atkarīgs no tā, kurai personu vai klientu grupai jūs piederat.

 • Klienta pamatdati
  • Šajā datu grupā ietilpst, piemēram, vārds un uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, kontaktinformācija, lietotā valoda, tautība, informācija par pilnvarām, kā arī informācija par personas aizbildnību un dati par veselības stāvokli.
 • Klienta līguma dati
  • Šajā grupā ietilpst, piemēram, līguma veids, klienta statuss polises ietvaros (apdrošinātā persona, polises turētājs vai labuma guvējs), finanšu dati, informācija par apdrošināšanas prēmijām, apdrošināšanas uzkrājumu, kā arī sensitīvie dati.
 • Ar apdrošināšanas prēmijām saistītie dati
  • Tādi kā, veiktie maksājumi, izrakstītie rēķini un parādu piedziņas dati
 • Dati, kas saistīti ar dzīvības apdrošināšanu.
  • Apdrošināšanas vajadzību novērtēšanai, nodokļu dati, medicīniskās pārbaudes un izmeklējumu ziņojumi, kā arī dati par hobijiem un profesionālajām darbībām, kas var paaugstināt risku.
 • Dati, kas saistīti ar investīcijām piesaistīto apdrošināšanu
  • Iepriekšējā punktā minētie dati, kā arī dati par ieguldījumu veidiem un kategorijām, dati par fondiem, investīciju plāns.
 • Komunikācija
  • Šajā grupā ietilpst, piemēram, tiešsaistes ziņojumi, mārketinga aktivitātes, kam saņemta piekrišana un ņemti vērā atteikumi, informācija par kanālu, kur iegūta kontaktinformācija, kā arī informācija par tikšanos ar klientu un telefonsarunu dati
 • Telefonsarunu ieraksti
  • Mandatum Life klientu apkalpošanas speciālistu veikto zvanu ieraksti (tikai Igaunijā)
 • Noteiktos normatīvos aktos pieprasītie dati
  • Šajā datu grupā ietilpst, piemēram, dati, kas tiek apstrādāti un glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
 • Saikne ar klientiem
  • Šajā grupā ietilpst, piemēram, informācija par uzņēmuma vai organizācijas pārstāvību, kā arī informācija par korporatīva vai institucionāla klienta statusu.
 • Atbildes uz klientu apmierinātības aptaujām

Datu subjektu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kuru apstrādi veic Mandatum Life, tiesības veikt izmaiņas datos un, ja tiek ievērotas visas prasības, tiesības datus dzēst, tiesības ierobežot vai atteikt personas datu apstrādi, kā arī tiesības nodot personas datus citām personām. Lai uzzinātu vairāk par jūsu tiesībām un to izmantošanu, lūgums skatīt Mandatum Life Privātuma politiku.