Mandatum Life investīciju oglekļa pēdas nospiedums ir acīm redzami zemāks par investīciju vides indeksiem

koksne_ilgtspeja

Mandatum Life pārvaldīto ieguldījumu aktīvu oglekļa pēdas nospieduma mērījumi ir veikti par 2018. gadu. Ieguldījumu kopējais oglekļa pēdas nospieduma apjoms bija par 12% zemāks nekā investīciju vides indeksi, bet akciju ieguldījumos 30% zem investīciju vides indeksu līmeņa.

Summāri investīciju gada oglekļa dioksīda emisijas apjoms bija 1.153.030 CO2 tonnas naftas ekvivalenta. Pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija 17%, kas saistīts ar pārvaldāmo aktīvu apjoma palielinājumu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās (5%) investīciju vidējā oglekļa emisiju intensitāte, kas raksturo investīciju uzņēmumu radīto emisiju attiecību pret gada apgrozījumu.

„Mēs esam gandarīti, ka mūsu investīciju ietekmes rādītāji uz klimatu ir ievērojami zemāki par indeksu. Jo īpaši akciju ieguldījumos mums piederošos uzņēmumos oglekļa dioksīda emisijas ir nepārprotami zemākas par investīciju vides indeksa līmeni. Ņemot vērā visas aktīvu klases, mūsu oglekļa pēdas nospiedums attiecībā pret ieguldīto kapitālu pagājušajā gadā samazinājās,” atzīst Carolus Reincke, Mandatum Life Multiaktīvu un atbildīgu ieguldījumu risinājumu vadītājs.

„Pagājušajā gadā Mandatum Life ieviesa stingrākus ESG kritērijus investīciju objektu vērtējumam, kas nodrošinās atbildīgāku pieeju darbā ar investīcijām.”

Kopsavilkums par Mandatum Life ieguldījumu oglekļa pēdas nospiedumu 2018. gadā (iekavās norādīti salīdzināmie dati par iepriekšējo gadu):

 • Investīciju oglekļa dioksīda emisijas apjoms bija 1.153.030 CO2 tonnas naftas ekvivalenta (980 257)
 • Investīciju oglekļa dioksīda emisijas apjoms attiecībā pret aktīvu apjomu bija 319 CO2  tonnas naftas ekvivalenta /milj. € (330)
 • Ieguldījumu akcijās oglekļa dioksīda emisijas apjoms attiecībā pret aktīvu apjomu bija 109 CO2 tonnas naftas ekvivalenta / pret ieguldīto milj. € (95)
 • Investīciju ar fiksētu ienesīgumu oglekļa dioksīda emisijas apjoms attiecībā pret aktīvu apjomu bija 432 CO2 tonnas naftas ekvivalenta / pret ieguldīto milj. € (527)
 • Oglekļa pēdas nospiedums – 12 % zem investīciju vides indeksa līmeņa.
 • Investīciju vidējā oglekļa emisiju intensitāte bija 247 CO2 tonnas naftas ekvivalenta / pret gada apgrozījuma miljo. € un 3% virs investīciju vides indeksa līmeņa.

Atsevišķu ieguldījumu portfeļu oglekļa pēdu var pārbaudīt katra ieguldījumu objektu mēneša pārskatos.

Mērījums tika veikts šādi:

 • Mērījums tika veikts Mandatum Life pārvaldītajiem ieguldījumu aktīviem attiecībā uz saviem ieguldījumu portfeļiem, pilnvarojuma finanšu pārvaldību un ieguldījumu diversifikācijas objektiem par situāciju uz 2018. gada 31. decembri.
 • Mērījumus veica ISS Ethix.
 • Aprēķins sedz aptuveni 90% no Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem.
 • Novērtējumā netika ņemts vērā konsultatīvā aktīvu pārvaldīšana, strukturālie ieguldījumi vai indeksu investīciju portfeļi.
 • Par ieguldījumu objektu oglekļa pēdas pamatu ir izmantoti Carbon Disclosure Project (CDP) dati par uzņēmumu emisijām. Gadījumos, kur dati nav bijuši pieejami, emisijas ir novērtētas, izmantojot ISS Ethix darbības nozarei specifiskos modeļus.

Mandatum LifePortfolio Decarbonization Coalition investoru tīkla dalībnieka mērķis ir samazināt investīciju emisijas globālā mērogā, aktīvi pārvaldot ieguldījumu radītos klimata riskus, kā arī piedāvājot iespējas ieguldīt uzņēmumos ar mazāku oglekļa pēdas nospiedumu. Pildot ANO Montréal Pledge saistības, Mandatum Life katru gadu publicē mērījumu rezultātus par saviem ieguldījumiem.

Papildinformācija:

Carolus Reincke, direktors, Multiaktīvu un atbildīgu ieguldījumu risinājumu vadītājs, carolus.reincke@mandatumlife.fi, tālr. 050 355 4540
Niina Riihelä, Mārketinga un komunikācijas vadītāja, niina.riihela@mandatumlife.fi, tālr. 040 728 1548


Similar articles